நவம்பர் 2022 மாதம் நடப்பு நிகழ்வுகள் / DOWNLOAD NOVEMBER 2022 CURRENT AFFAIRS TNPSC SHOUTERS TAMIL & ENGLISH PDF


Any Problem
Call 9698694597
or 
Mail at tnpscshouters@gmail.com

நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

TNPSC SHOUTERS - NOVEMBER 2022

CURRENT AFFAIRS

S.NO

DAY & MONTH

TAMIL

ENGLISH

1.

1st NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

2.

2nd NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

3.

3rd NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

4.

4th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

5.

5th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

6.

6th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

7.

7th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

8.

8th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

9.

9th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

10.

10th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

11.

11th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

12.

12th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

13.

13th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

14.

14th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

15.

15th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

16.

16th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

17.

17th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

18.

18th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

19.

19th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

20.

20th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

21.

21st NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

22.

22nd NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

23.

23rd NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

24.

24th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

25.

25th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

26.

26th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

27.

27th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

28.

28th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

29.

29th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

30.

30th NOVEMBER 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

2022

NEW OCTOBER 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW  SEPTEMBER 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW  AUGUST 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW  JULY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW  JUNE 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW  MAY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW APRIL 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW MARCH 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW FEBRUARY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

0 Comments

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel