மார்ச் 2022 மாதம் நடப்பு நிகழ்வுகள் / DOWNLOAD MARCH 2022 CURRENT AFFAIRS TNPSC SHOUTERS TAMIL & ENGLISH PDF


Any Problem,
Call 9698694597
or 
Mail at tnpscshouters@gmail.com

நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.


TNPSC SHOUTERS - MARCH 2022

CURRENT AFFAIRS

S.NO

DAY & MONTH

TAMIL

ENGLISH

1.

1st MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

2.

2nd MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

3.

3rd MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

4.

4th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

5.

5th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

6.

6th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

7.

7th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

8.

8th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

9.

9th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

10.

10th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

11.

11th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

12.

12th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

13.

13th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

14.

14th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

15.

15th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

16.

16th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

17.

17th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

18.

18th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

19.

19th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

20.

20th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

21.

21st MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

22.

22nd MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

23.

23rd MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

24.

24th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

25.

25th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

26.

26th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

27.

27th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

28.

28th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

29.

29th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

30.

30th MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

31.

31st MARCH 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD
நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

2022

NEW MARCH 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW FEBRUARY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW JANUARY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS
2021

NEW DECEMBER 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW NOVEMBER 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW  OCTOBER 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW  SEPTEMBER 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW  AUGUST 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW  JULY 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW  JUNE 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW MAY 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW APRIL 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW MARCH 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW  FEBRUARY 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  
NEW  JANUARY 2021 PDF - TNPSC SHOUTERS  

0 Comments