உலகில் உள்ள பல்கலைக் கழகங்களின் தரவரிசை / QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

 

 • கடந்த 2004ம் ஆண்டு முதல், ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக பல்கலைக் கழகங்களின் தரவரிசையை "QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS" வெளியிட்டு வருகிறது. 
 • பல்கலைக்கழகங்களின் தரத்தை, பாடதிட்டங்களின் தரம், பல்கலைக்கழகங்களை நடத்துபவர்களின் நன்மதிப்பு, பேராசிரியர் - மாணவர் விகிதம், சர்வதேச பேராசிரியர்கள் விகிதம், சர்வதேச மாணவர் விகிதம், வெளியாகும் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் ஆகிய 6 அளவுகோல்களின்படி தரம் வரிசைப்படுத்தப்படுவதாக QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS தெரிவிக்கிறது.
 • சர்வதேச அளவில் உயர் கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசையை வெளியிடும் முக்கிய மூன்று அமைப்புகளில் ஒன்றாக QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS கருதப்படுகிறது. 
 • QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS-ன் ஆய்வின்படி, சர்வதேச அளவில் முதல் 10 இடங்களைப் பிடித்துள்ள பல்கலைக் கழகங்கள் பட்டியல்.
 1. அமெரிக்காவின் Massachusetts Institute of Technology நூற்றுக்கு நூறு புள்ளிகளுடன் சர்வதேச அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
 2. இரண்டாம் இடத்தை, நூற்றுக்கு 99.5 புள்ளிகளுகளுடன் இங்கிலாந்தின் University of Oxford பிடித்துள்ளது.
 3. நூற்றுக்கு 98.7 புள்ளிகள் பெற்ற அமெரிக்காவின் Stanford University மூன்றாம் இடத்தை பெற்றுள்ளது.
 4. இதே புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளதால், இங்கிலாந்தின் University of Cambridge-ம் மூன்றாம் இடம் பிடித்துள்ளது.
 5. அமெரிக்காவின் Harvard University, 98 புள்ளிகளுடன் 5ம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.
 6. அமெரிக்காவின் California Institute of Technology 97.4 புள்ளிகளுடன் 6ம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.
 7. இங்கிலாந்தின் Imperial College of London 97.3 புள்ளிகளுடன் 7ம் இடத்தை பெற்றுள்ளது.
 8. சுவிட்சர்லாந்தின் ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 95.4 புள்ளிகள் பெற்று 8ம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.
 9. இதேபுள்ளிகளுடன், இங்கிலாந்தின் University College London 8ம் இடத்தை பெற்றுள்ளது.
 10. அமெரிக்காவின் University Of Chicago 94.5 புள்ளிகளுடன் 10ம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.
 • இந்த வரிசையில் சென்னை ஐஐடி பல்கலைக்கழகம் 225-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

0 Comments