தேசிய சுற்றுலா தினம் / NATIONAL TOURISM DAY

 

TAMIL
 • தேசிய சுற்றுலா தினம் 2022 - இந்த நாளில், தெலுங்கானாவின் போச்சம்பள்ளியில் தேசிய அளவிலான நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இது ஹைதராபாத்தின் புறநகரில் அமைந்துள்ள ஒரு கிராமம் மற்றும் கையால் நெய்யப்பட்ட இகாட் புடவைகளுக்கு பெயர் பெற்றது. சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் அதன் தாக்கம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ஜனவரி 25ஆம் தேதி தேசிய சுற்றுலா தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
 • சுற்றுலா அமைச்சகமானது, தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும், பல்வேறு மத்திய அரசு நிறுவனங்கள், மாநில அரசுகள் / யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் தனியார் துறையின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கும், நாட்டின் சுற்றுலா வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்காகவும் முக்கிய நிறுவனமாகும். இந்த அமைச்சகம் மத்திய சுற்றுலாத்துறை இணை அமைச்சர் (சுயாதீன பொறுப்பு) தலைமையில் உள்ளது.
 • சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்தவும், சுற்றுலாத் தலங்கள் மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் நிலைத்தன்மைக்கு அதன் பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கவும் தேசிய சுற்றுலா தினம் நிறுவப்பட்டது.
கருப்பொருள்
 • 2022 தேசிய சுற்றுலா தினத்தின் கருப்பொருள் "கிராமப்புற மற்றும் சமூக மைய சுற்றுலா" ஆகும்.
சுற்றுலா என்றால் என்ன?
 • சுற்றுலாவின் கருத்து என்பது சுற்றுலாவின் அத்தியாவசிய பண்புகளை அடையாளம் காணும் பரந்த கட்டமைப்பைக் குறிக்கிறது மற்றும் சுற்றுலாவை ஒரே மாதிரியான, அடிக்கடி தொடர்புடைய ஆனால் வேறுபட்ட நிகழ்வுகளிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. 
 • 'பயணம்' மற்றும் 'சுற்றுலா' ஆகிய இரண்டு சொற்களும் தனித்தனியாக அல்லது ஒன்றாக மூன்று கருத்துக்களை விவரிக்க பயன்படுத்தப்படலாம்:
 • மக்கள் இயக்கம்
 • பொருளாதாரத்தின் ஒரு துறை அல்லது ஒரு தொழில்
 • மக்களின் தொடர்பு உறவுகளின் பரந்த அமைப்பு, அவர்களின் சமூகங்களுக்கு வெளியே பயணம் செய்வதற்கான அவர்களின் தேவைகள் மற்றும் தயாரிப்புகளை வழங்குவதன் மூலம் இந்தத் தேவைகளுக்கு பதிலளிக்க முயற்சிக்கும் சேவைகள்.
தேசிய சுற்றுலா தினம் ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது?
 • உலக சுற்றுலா தினம் செப்டம்பர் 27 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது, இந்தியாவில் தேசிய சுற்றுலா தினம் ஜனவரி 25 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. 
 • இந்த கொண்டாட்டமானது சுற்றுலாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் சமூக, அரசியல், நிதி மற்றும் கலாச்சார மதிப்பு மற்றும் மதிப்பு ஆகியவற்றில் உலகளவில் சமூகத்தின் மத்தியில் விழிப்புணர்வை வளர்ப்பது மற்றும் உருவாக்குவது ஆகும். 
ENGLISH
 • National Tourism Day 2022 - On this day, a national-level programme will be held at Telangana's Pochampally. It is a village situated on the outskirts of Hyderabad and is known for its famous hand-woven Ikat saris. 
 • National Tourism Day is celebrated on 25 January to spread awareness about the importance of tourism and its impact on the economy.  The Ministry of Tourism is the nodal agency for the formulation of national policies and programs and for the coordination of activities of various Central Government Agencies, State Governments/UTs, and the Private Sector for the development and promotion of tourism in the country. This Ministry is headed by the Union Minister of State for Tourism (Independent Charge).
 • National Tourism Day was established to promote the tourism industry and recognize its contribution to the growth and sustainability of tourist destinations and local communities.
Theme
 • The theme of National Tourism Day 2022 is "Rural and Community Centric Tourism."
What is Tourism? 
 • The concept of tourism refers to the broad framework that identifies tourism’s essential characteristics and distinguishes tourism from similar, often related but different phenomena The two terms ‘travel’ and ‘tourism’ can be used in isolation or together to describe three concepts:
 • The movement of the people
 • A sector of the economy or an industry
 • A broad system of interacting relationships of people, their needs to travel outside their communities, and services that attempt to respond to these needs by supplying products.
Why is National Tourism Day celebrated?
 • World Tourism Day is celebrated on 27 September and in India, National Tourism Day is celebrated on 25 January. This celebration is all about cultivating and creating awareness among the society globally on the significance of tourism, and its social, political, financial, and also cultural worth and value.

0 Comments