தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ஆணையச் சட்டம் 1993 / The National Commission for Backward Classes Act, 1993


TAMIL
 • இச்சட்டம் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான ஆணையச் சட்டம், 1993 என்று அழைக்கப்படலாம். 
 • tc (2) இது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் தவிர இந்தியா முழுவதும் பரவியுள்ளது.  
 • இது பிப்ரவரி 1, 1993 அன்று நடைமுறைக்கு வந்ததாகக் கருதப்படும். 
 • tc (3) இது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலம் தவிர இந்தியா முழுவதும் பரவியுள்ளது. இது பிப்ரவரி 1, 1993 அன்று நடைமுறைக்கு வந்ததாகக் கருதப்படும்.
வரையறைகள்
 • இந்தச் சட்டத்தில், சூழல் வேறுவிதமாகத் தேவைப்படாவிட்டால் - "பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்" என்பது பட்டியல்களில் மத்திய அரசால் குறிப்பிடப்பட்டபடி, பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினரைத் தவிர பிற பிற்படுத்தப்பட்ட குடிமக்கள்; tc" (a) "பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்" என்பது பட்டியல்களில் மத்திய அரசால் குறிப்பிடப்பட்டபடி, பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் தவிர பிற பிற்படுத்தப்பட்ட குடிமக்கள்;"
 • “கமிஷன்” என்பது பிரிவு 3ன் கீழ் அமைக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான தேசிய ஆணையம்
 • "பட்டியல்கள்" என்பது, அந்த அரசாங்கத்தின் கருத்துப்படி, சேவைகளில் போதுமான பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத, பிற்படுத்தப்பட்ட குடிமக்களுக்கு ஆதரவான நியமனங்கள் அல்லது பதவிகளை இடஒதுக்கீடு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக இந்திய அரசாங்கத்தால் அவ்வப்போது தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியல்கள் ஆகும். 
 • இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் மற்றும் இந்திய எல்லைக்குள் அல்லது இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள ஏதேனும் உள்ளூர் அல்லது பிற அதிகாரத்தின் கீழ்; tc" (c) "பட்டியல்கள்" என்பது, அந்த அரசாங்கத்தின் கருத்துப்படி, பிற்படுத்தப்பட்ட குடிமக்களுக்கு ஆதரவான நியமனங்கள் அல்லது பதவிகளை இடஒதுக்கீடு செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்வதற்காக அவ்வப்போது இந்திய அரசாங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியல்கள் ஆகும். 
 • இந்திய அரசு மற்றும் இந்திய எல்லைக்குள் அல்லது இந்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள எந்தவொரு உள்ளூர் அல்லது பிற அதிகாரத்தின் கீழும் உள்ள சேவைகளில் போதுமான பிரதிநிதித்துவம்
 • "உறுப்பினர்" என்பது ஆணையத்தின் உறுப்பினர் மற்றும் தலைவரை உள்ளடக்கியது; tc" (d) "உறுப்பினர்" என்பது ஆணையத்தின் உறுப்பினர் மற்றும் தலைவரை உள்ளடக்கியது;"
 • "பரிந்துரைக்கப்பட்டது" என்பது இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. tc" (e) "பரிந்துரைக்கப்பட்டது" என்பது இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது." tc "பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான தேசிய ஆணையம்"
ENGLISH
 • This Act maybe called the National Commission for Backward Classes Act, 1993. It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. tc "(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir."
 • It shall be deemed to have come into force on the 1st day of February, 1993. tc "(3) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of February, 1993."
Definitions
 • In this Act, unless the context otherwise requires “backward classes” means such backward classes of citizens other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as may be specified by the Central Government in the lists; tc" (a) “backward classes” means such backward classes of citizens other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as may be specified by the Central Government in the lists;"
 • “Commission” means the National Commission for Backward Classes constituted under section 3 “lists” means lists prepared by the Government of India from time to time for purposes of making provision for the reservation of appointments or posts in favour of backward classes of citizens which, in the opinion of that Government, are not adequately represented in the services under the Government of India and any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India; tc" (c) “lists” means lists prepared by the Government of India from time to time for purposes of making provision for the reservation of appointments or posts in favour of backward classes of citizens which, in the opinion of that Government, are not adequately represented in the services under the Government of India and any local or other authority within the territory of India or under the control of the Government of India;"
 • “Member” means a Member of the Commission and includes the Chairperson; tc" (d) “Member” means a Member of the Commission and includes the Chairperson;"
 • “prescribed” means prescribed by rules made under this Act. tc" (e) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act." tc "THE NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES"

0 Comments

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel