ஏப்ரல் 2022 மாதம் நடப்பு நிகழ்வுகள் / DOWNLOAD APRIL 2022 CURRENT AFFAIRS TNPSC SHOUTERS TAMIL & ENGLISH PDF


Any Problem,
Call 9698694597
or 
Mail at tnpscshouters@gmail.com

நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

TNPSC SHOUTERS - APRIL 2022

CURRENT AFFAIRS

S.NO

DAY & MONTH

TAMIL

ENGLISH

1.

1st APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

2.

2nd APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

3.

3rd APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

4.

4th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

5.

5th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

6.

6th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

7.

7th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

8.

8th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

9.

9th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

10.

10th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

11.

11th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

12.

12th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

13.

13th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

14.

14th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

15.

15th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

16.

16th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

17.

17th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

18.

18th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

19.

19th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

20.

20th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

21.

21st APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

22.

22nd APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

23.

23rd APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

24.

24th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

25.

25th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

26.

26th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

27.

27th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

28.

28th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

29.

29th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

30.

30th APRIL 2022

DOWNLOAD

DOWNLOAD

நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

2022


NEW APRIL 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW MARCH 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW FEBRUARY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

0 Comments