மே 2022 மாதம் நடப்பு நிகழ்வுகள் / DOWNLOAD MAY 2022 CURRENT AFFAIRS TNPSC SHOUTERS TAMIL & ENGLISH PDFAny Problem,
Call 9698694597
or 
Mail at tnpscshouters@gmail.com

நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

TNPSC SHOUTERS - MAY 2022 - CURRENT AFFAIRS

S.NO

DAY & MONTH

TAMIL

ENGLISH

1.

1st MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

2.

2nd MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

3.

3rd MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

4.

4th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

5.

5th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

6.

6th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

7.

7th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

8.

8th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

9.

9th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

10.

10th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

11.

11th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

12.

12th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

13.

13th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

14.

14th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

15.

15th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

16.

16th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

17.

17th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

18.

18th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

19.

19th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

20.

20th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

21.

21st MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

22.

22nd MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

23.

23rd MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

24.

24th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

25.

25th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

26.

26th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

27.

27th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

28.

28th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

29.

29th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

30.

30th MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

31.

31st MAY 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

2022


NEW APRIL 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW MARCH 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW FEBRUARY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

0 Comments