ஜூன் 2022 மாதம் நடப்பு நிகழ்வுகள் / DOWNLOAD JUNE 2022 CURRENT AFFAIRS TNPSC SHOUTERS TAMIL & ENGLISH PDF


Any Problem,
Call 9698694597
or 
Mail at tnpscshouters@gmail.com

நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

TNPSC SHOUTERS  - JUNE 2022

CURRENT AFFAIRS

S.NO

DAY & MONTH

TAMIL

ENGLISH

1.

1st JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

2.

2nd JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

3.

3rd JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

4.

4th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

5.

5th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

6.

6th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

7.

7th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

8.

8th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

9.

9th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

10.

10th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

11.

11th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

12.

12th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

13.

13th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

14.

14th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

15.

15th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

16.

16th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

17.

17th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

18.

18th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

19.

19th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

20.

20th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

21.

21st JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

22.

22nd JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

23.

23rd JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

24.

24th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

25.

25th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

26.

26th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

27.

27th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

28.

28th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

29.

29th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

30.

30th JUNE 2022

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE
நடப்பு விவகார - பொது அறிவு வினாடி வினா பிரிவில் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் பரீட்சை எழுதுவதை எளிதாக்குவதை TNPSC SHOUTERS நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

2022

NEW  MAY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW APRIL 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS
NEW MARCH 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

NEW FEBRUARY 2022 PDF - TNPSC SHOUTERS

0 Comments