TNPSC GROUP 1 STUDY MATERIAL

அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்கள் தளத்தில் உள்ள  பொது தமிழ் பொது அறிவியல் மற்றும், HISTORY AND CULTURE OF INDIA, INDIAN NATIONAL MOVEMENT, GEOGRAPHY, POLITICAL, INDIAN ECONOMICS  புத்தக்களை   வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தி உங்களது  EMAIL மூலம் SOFT COPY ஆக  பெற்று கொள்ளலாம்.

TNPSC STUDY MATERIALS முழுவதும் தமிழிலேயே உருவாக்கப்பட்டது.

OFF LINE MODE PAID THROUGH BANK 

NAME : MR. SATHAM HUSSAIN M
A/C NO. : 00000033476794994
STATE BANK OF INDIA, NAGAL NAGAR, DINDIGUL.
IFSC CODE : SBIN0015633
MICR CODE : 625002071
BRANCH : NAGAL NAGAR

SEND YOUR DETAILS NAME & EMAIL ID TO
  9698694597 / 9698271399 OR tnpscshouters@gmail.com

அவ்வாறு BANK மூலம் பணம் செலுத்திய நபர்கள் பணம் செலுத்திய விபரத்தை9698694597 / 9698271399  என்ற எண்ணில் தெரிவித்தால் TNPSC பொது அறிவியல் மற்றும் பொது தமிழ் புத்தக்களை உங்களது EMAIL மூலம் SOFT COPY ஆக பெற்று கொள்ளலாம். நன்றி! 

ONLINE PAYMENT MODE
AVAILABLE CREDIT/DEBIT CARD / NETBANKING 

விலைப்பட்டியல்


TNPSC MATERIALS IN TAMIL PDF
S.NO
MATERIALS
PAGES
PRICE
ANDROID & PC (DIRECT)
PRE
MAIN
1.
TNPSC FULL MATERIAL
1300
Rs.1400
2.
TNUSRB SI EXAM MATERIAL
800
Rs.700
3.
PWD AE GENERAL STUDIES MATERIAL
1000
Rs.900
4.
TNPSC GROUP 1 PRELIMINARY BOOK
790
Rs.900
-
5.
TNPSC GROUP – 2 PRELIM MATERIAL   WITH SAMACHEER KALVI NOTES
1300
Rs.1100
6.
TNPSC GROUP 2 FULL BOOK
1200
Rs.800
7.
TNPSC GROUP 2 (PRE & MAIN)
1200
Rs.1200
8.
TNPSC GROUP 2A FULL BOOK
1180
Rs.800
-
9.
TNPSC VAO & GROUP – 4 WITH SAMACHEER KALVI NOTES
1200
Rs.900
10.
TNPSC GROUP 4 FULL BOOK
1079
Rs.700
-
11.
TNPSC VAO FULL BOOK
800
Rs.700
-
12.
TNPSC GENERAL STUDIES
600
Rs.600
-
13.
TNPSC SAMACHEER TAMIL NOTES
412
Rs.250
-
14.
GENERAL TAMIL (PART – A, B & C)
190
Rs.300
-
15.
TNPSC SCIENCE
200
Rs.250
-
16.
TNPSC GEOGRAPHY
90
Rs.100
-
17.
TNPSC HISTORY AND CULTURE OF INDIA
150
Rs.100
-
18.
TNPSC INDIAN NATIONAL MOVEMENT
40
Rs.100
-
19.
TNPSC POLITICAL SCIENCE
60
Rs.100
-
20.
TNPSC ECONOMIC
60
Rs.100
-
21.
TNPSC APTITUDE
42
Rs.100
-
22.
TNPSC VAO NOTES
56
Rs.150
-
TNPSC MATERIALS IN ENGLISH PDF
S.NO
DETAILS
PAGES
NO OF PDF’S
PRICE
BUY
GENERAL SCIENCE
1.
PHYSICS
43
1
Rs.300
CHEMISTRY
44
1
BOTANY
40
1
ZOOLOGY
36
1
2.
INDIAN GEOGRAPHY
71
1
Rs.100
HISTORY & CULTURE OF INDIA
3.
ANCIENT INDIA
32
1
Rs.150
MEDIEVEL INDIA
24
1
ADVENT OF EUROPIANS
19
1
CULTURE OF INDIA
17
1
IMORTANT BATTLES
2
1
FOREIGN TRAVELLERS / ENVOY
3
1
4.
INDIAN NATIONAL MOVEMENT
28
1
Rs.100
5.
INDIAN POLITY / POLITICAL SCIENCE
104
3
Rs.100
6.
INDIAN ECONOMICS
62
1
Rs.100


UNIT - 1 - GENERAL SCIENCE

Physics :
Universe General Scientific laws‐Scientific instruments‐Inventions and discoveries‐National scientific laboratories‐Science glossary‐Mechanics and properties of matter‐Physical quantities, standards and units‐Force, motion and energy‐electricity and Magnetism ‐Heat, light and sound‐Atomic and nuclear physics.
Chemistry : 
Elements and Compounds‐Acids, bases and salts‐Oxidation and reduction‐Chemistry of ores and metals‐Carbon, nitrogen and their compounds‐Fertilizers, pesticides, insecticides
Botany :
Main Concepts of life science‐The cell‐basic unit of life‐Classification of living organism‐Nutrition and dietetics‐Respiration
Zoology :
Blood and blood circulation‐Endocrine system‐Reproductive system‐Genetics the science of heredity‐Environment, ecology, health and hygiene, Bio‐ diversity and its conservation‐Human diseases, prevention and remedies‐Communicable diseases and noncommunicable
diseasesUNIT - II - CURRENT EVENTS 

History Latest diary of events – National‐National symbols‐Profile of States ‐Eminent persons & places in news‐Sports & games‐Books & authors ‐Awards & honors ‐ Latest historical events‐‐India and its neighbors ‐ Appointments‐who is who? Political Science Problems in conduct of public elections‐ Political parties and political system in India‐ Public awareness & General administration ‐ Role of Voluntary organizations & Govt.,‐Welfare oriented govt. schemes, their utility‐Geography Geographical landmarks‐Policy on environment and ecology‐ Economics Current socio ‐economic problems New economic policy & govt. sector Science Latest inventions on science & technology Latest discoveries in Health Science Mass media & communication.


UNIT - III - GEOGRAPHY

Earth and Universe‐Solar system‐Atmosphere hydrosphere, lithosphere‐Monsoon, rainfall,
weather and climate‐Water resources ‐rivers in India‐Soil, minerals & natural resources‐Natural vegetation‐Forest & wildlife‐Agricultural pattern, livestock & fisheries‐ Social geography– population‐density and distribution‐Natural calamities – disaster management.


UNIT - IV - HISTORY AND CULTURE OF INDIA

South Indian history‐Culture and Heritage of Tamil people‐‐Advent of European invasion‐Expansion and consolidation of British rule‐Effect of British rule on socio‐economic factors‐Social reforms and religious movements‐India since independence‐Characteristics of Indian culture42 Unity in diversity –race, colour, language, custom‐India‐as secular state‐Organizations for fine arts, dance, drama, music‐Growth of rationalist, Dravidian movement in TN‐Political parties and populist schemes‐ Prominent personalities in the various spheres – Arts, Science, literature and Philosophy – Mother Teresa, Swami Vivekananda, Pandit Ravishankar , M.S.Subbulakshmi, Rukmani Arundel and J.Krishnamoorthy etc.


UNIT - V - INDIAN POLITY

Constitution of India‐ Preamble to the constitution‐ Salient features of constitution‐ Union, State and territory ‐ Fundamental rights‐ Fundamental duties‐ Human rights charter‐ Union legislature – Parliament‐ State executive‐. State Legislature – assembly‐ Status of Jammu & Kashmir‐. Local government – panchayat raj – Tamil Nadu‐ Judiciary in India – Rule of law/Due process of law‐ Indian federalism – center – state relations‐ Emergency provisions‐ Elections ‐ Election Commission Union and State‐ Amendments to constitution‐ Schedules to constitution‐Administrative reforms & tribunals‐ Corruption in public life‐ Anti‐corruption measures – Central Vigilance Commission, lok‐adalats, Ombudsman, Comptroller and Auditor General of India‐ Right to information ‐ Central and State Commission‐ Empowerment of women.


UNIT - VI -  INDIAN ECONOMY

Nature of Indian economy‐ Five‐year plan models‐an assessment‐Land reforms & agriculture‐Application of science in agriculture‐Industrial growth‐Role of public sector & disinvestment‐Development of infrastructure‐ National income Rural welfare oriented programmes‐ Social sector problems – population, education, health, employment, poverty‐ HRD – sustainable economic growth‐ Economic trends in Tamil Nadu ‐ Energy Different sources and development‐Finance Commission ‐ Planning Commission‐ National Development Council
UNIT - VII - INDIAN NATIONAL MOVEMENT

Early uprising against British rule‐1857 Revolt‐ Indian National Congress‐Emergence of national leaders‐Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji‐Growth of militant movements ‐Communalism led to partition‐Role of Tamil Nadu in freedom struggle ‐ Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar& Others‐Birth of political parties /political system in India since independence


UNIT - VIII - APTITUDE & MENTAL ABILITY 

Conversion of information to data‐‐Collection, compilation and presentation of data Tables, graphs, diagramsAnalytical interpretation of data SimplificationPercentageHighest Common Factor (HCF)Lowest Common Multiple (LCM)Ratio and ProportionSimple interestCompound interestAreaVolumeTime and Work Decision making and problem solvingLogical ReasoningPuzzlesDiceVisual ReasoningAlpha numeric ReasoningNumber Series Logical Number/Alphabetical/Diagrammatic Sequences


5 comments:

 1. Sir Can you pls upload practice test paper for Group I prelims

  ReplyDelete
  Replies
  1. We will update soon ..Thanks for your comment ..

   Delete
 2. Sir I am From Dindigul Round Road.Can i see the Materials. MY No 9944669634

  ReplyDelete
 3. Sir i need hard copies how much? My no 7667687569

  ReplyDelete
  Replies
  1. There is no hard copies bro....only soft copy through mail............

   Delete