Monday, 4 December 2017

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப் 4 மற்றும் விஏஓ தேர்வுகளுக்கான வினா-விடை - 8

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு-4 (குரூப் - 4), 2015-2016, 2016-2017 மற்றும் 2017 - 2018 - ஆம் ஆண்டுகளுக்கான குரூப் 4 பிரிவில் காலியாகவுள்ள 9 ஆயிரத்து 351 இடங்களுக்கு வரும் பிப். 11 - இல் எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
அதற்கு விண்ணப்பித்துள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு பயன் அளிக்கு வகையில் டிஎன்பிஎஸ்சி இதுவரை நடத்திய தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான வினா - விடைகள் இந்த தொடர்களில் தலைப்பு வாரியாக தொகுத்து வழங்குகிறோம்.
சரியான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்: 
 1. வேழம், சிந்துரம், கரி, வாரணம், களபம் - யானை
 2. கடகரி - மதயானை
 3. புரி, இவுளி, வயமா, வாரணம் - குதிரை
 4. அரி, மடங்கல், ஏறு - சிங்கம் 
 5. தீபு - புலி
 6. இகல் - போர்
 7. இகல் - பகை
 8. எழில் - அழகு
 9. அவலம், ஊறு, இடர், வாதை - துன்பம்
 10. ஏதம் - குற்றம்
 11. ஏதம் - கேடு
 12. புரை, கோது, மது- குற்றம்
 13. பிணி - நோய்
 14. பகை - செற்றம்
 15. வசை - குற்றம் 
 16. ஏமம் - காவலம் 
 17. புடர் - துயரம் 
 18. இன்னா - துன்பம் 
 19. உற்றுழி - துன்புறுகாலம் 
 20. வன்மை - தீராப்பகை
 21. இன்மை, நல்குரவு - வறுமை 
 22. தீனம் - நடப்பு 
 23. நிந்தை - இகழ்ச்சி 
 24. சினம் - கோபம் 
 25. இரவி - சூரியன் 
 26. கனகம் - தங்கம் 
 27. கலிழி - கலங்கல் 
 28. ஒவம் - ஒவியம் 
 29. வாகை - வெற்றி
 30. மள்ளர் - வீரர் 
 31. தொடை - மாலை 
 32. வெற்பு, நகம், கிரி, வரை - மலை 
 33. முனிவு - வெறுப்பு 
 34. இடங்கல் - முதலை 
 35. மடங்கல் - சிங்கம் 
 36. கடகரி - மதயானை 
 37. பாந்தன் - பாம்பு 
 38. சுரும்பு - வண்டு 
 39. மந்தி - பெண்குரங்கு
 40. கடுவன் - ஆண் குரங்கு 
 41. பிணை - பெண் மான் 
 42. நுணல் - தவளை 
 43. மறி - மான் கன்று 
 44. மரை - மான் 
 45. தளை - விலங்கு 
 46. கயல் - மீன் 
 47. புள் - பறவை 
 48. மதுரகம் - தேனீ 
 49. கிள்ளை - கிளி
 50. குருகு - அன்னப்பறவை 
 51. களியானை - மதம் கொண்ட யானை 
 52. பிடி - பெண் யானை 
 53. ஞிமிறு - வண்டு, தேனீ 
 54. ஞமலி - நாய் 
 55. எகினம் - நாய், புளியரம் 
 56. கிலி - அச்சம், பயம் 
 57. மஞ்சு, கொண்டல் - மேகம் 
 58. பெயல் - மழை 
 59. கால் - காற்று
 60. அனிலன் - காற்று 
 61. வாரிதி - கடல் 
 62. வளி - காற்று 
 63. மாரன் - மன்மதன் 
 64. குருகு - அன்னப்பறவை 
 65. கொழுநன் - கணவன் 
 66. அங்கன் - அழகிய இடம் 
 67. நாண் -அம்பு 
 68. மந்தா நிலம் - தென்றல் 
 69. பங்கயம் - தாமரை
 70. பதுமம் - தாமரை 
 71. என்பு - எலும்பு 
 72. வடு - தழும்பு 
 73. பொறை - பொறுத்தல் 
 74. முனிவு - சினம் 
 75. கருமம் - செயல் 
 76. நிரல் - வரிசை 
 77. மாசு - குற்றம் 
 78. மறு - களங்கம் 
 79. கிரணம் - ஒளிக்கதிர்
 80. காணம் - பொற்காசு 
 81. அரவும், - ஒலி, பாம்பு 
 82. ஈகம் - தியாகம் 
 83. நலிவு - கேடு 
 84. அதர் - வழி 
 85. குருசு - சிலுவை 
 86. கன்னல் - கரும்பு 
 87. வேய் - மூங்கில், ஒற்று 
 88. கவை - கிளை 
 89. புனல் - ஆறு, நீர்
 90. ஆழில் - கடல், சக்கரம் 
 91. எழிலி - மேகம் 
 92. கவின் - அழகு 
 93. கவரி - சாமரம் 
 94. கப்பிய - கவிழ்ந்த 
 95. நீள் வானம் - நீண்ட வானம் 
 96. ஞானலம், புவனம் - உலகம் 
 97. விசும்பு - ஆகாயம் 
 98. சவை - சபை 
 99. உரவு - வலிமை
 100. சிந்தை - மனம் 
 101. பூவை - பெண் 
 102. மருப்பு - கொம்பு 
 103. மாறன் வழுதி - பாண்டியன் 
 104. திருவினாள் - திருமகள் 
 105. கிளை - உறவினர் 
 106. பொதும்பர் - சோலை 
 107. கபம் - கோழை 
 108. திரு - செல்வம் 
 109. மதலை - குழந்தை
 110. அவா - பேராசை 
 111. சித்தம் - மனம் 
 112. சீர் - செல்வம், சிற்பு 
 113. தொழும்பர் - தொண்டர் 
 114. அவதூறு - பழிச்சொல் 
 115. நோன்மை - தவம் 
 116. நொயமை - மென்ணை 
 117. தொய்பு - இளைப்பு 
 118. யாக்கை - உடம்பு 
 119. தேறல் - தேன்
 120. விழுப்பம் - பெருமை 
 121. குழவி - குழந்தை 
 122. புயம் - தோள் 
 123. தாதை - தந்தை 
 124. வேணி - சடை 
 125. ஊன் - உணவு 
 126. ஊண் - இறைச்சி 
 127. நுதல் - நெற்றி 
 128. அல் - இரவு 
 129. ஆகடியம் - ஏளனம்

 130. விபுதர் - புலவர் 
 131. மன்னர் - வீரர் 
 132. அரி - திருமால், வெட்டு 
 133. நா - நாக்கு 
 134. உடைமை - செல்வம் 
 135. பொலம் - அழகு 
 136. வீறு - பெருமை 
 137. எயிறு - பல் 
 138. மோலி - முடி 
 139. சோரன் - திருடன்

 140. உவகை - மகிழ்ச்சி 
 141. நேயம் - அன்பு 
 142. அல் - இரவு 
 143. புனல் - நீர் 
 144. செந்தண்மை - இரக்கம் 
 145. அகவை - வயது 
 146. கமழ்தல் - மணம் வீசுதல் 
 147. மிசைந்திட - உயர்வாக 
 148. ஆதவன் - சூரியன் 
 149. மகபதி -இந்திரன்

 150. உம்பரார்பதி - இந்திரன் 
 151. கனலி - ஞாயிறு (சூரியன்) 
 152. கோயில் - அரண்மனை 
 153. வேந்தன் - அரசன் 
 154. கோன் - மன்னன் 
 155. வளி - காற்று 
 156. அந்தி - மாலை 
 157. விண்மீன் - நட்சத்திரம் 
 158. உடுக்கை - ஆடை 
 159. நீத்தும் - வெள்ளம்
 160. மருட்சி - மிரலுதல் 
 161. உறு - மிகுதி 
 162. தருக்கு - செருக்கு 
 163. சாமரை - விசிறி 
 164. நறை - தேன் 
 165. திங்கள் - மாதம் 
 166. யாமம் - நள்ளிரவு 
 167. படி - நிலம் 
 168. கூலம் - நவதானியம் 
 169. சுகந்தம் - வாசனை
 170. ஆகம் - உடம்பு 
 171. குடகு - மேற்கு 
 172. அகழ்தல் - தோண்டுதல் 
 173. கல்லி - தோண்டி 
 174. மருகுவோம் - பருகுவோம் 
 175. இகல் - பகை 
 176. நகம் - மலை 
 177. கெந்தம் - பற்கள் 
 178. நண்ணுகின்றவர் - நெடுங்குகின்றவர் 
 179. சட்டம் - தொகுதி
 180. ஈட்டிய - சம்பாதித்த 
 181. அருந்த - குடிக்க 
 182. இயையாறு - ஆடாகாது 
 183. திடல் - திறந்தவெளி 
 184. இல்லம் - வீடு 
 185. மன்பதை - மக்கள் பரப்பு 
 186. கெந்தம் - பற்கள் 
 187. சாந்தம் - அமைதி 
 188. ஈதல் - கொடுத்தல் 
 189. நோன்பு - விரதம்
 190. எழில் - அழகு 
 191. ஆண்மை - வீரம் 
 192. உழி - இடம் 
 193. மார்க்கம் - வழி 
 194. ஈகை - கொடுத்தல் 
 195. வெகுளி - கோபம் 
 196. அழல் - நெருப்பு 
 197. ஆன்ற - சிறந்த 
 198. தெரிந்து - தேர்ந்தெடுத்து 
 199. கைமாறு - பதில் உதவி
 200. நிரல் - வரிசை 
 201. கெய்து - பறித்து 
 202. அரை - இடுப்பு 
 203. அண்மை - அருகில் 
 204. சின்னம் - அடையாளம் 
 205. முகாம் - பாசறை 
 206. கலம் - கப்பல் 
 207. நாவாய் - படகு 
 208. கோடிகம் - ஆடை 
 209. மரவுரி - மரப்பட்டையால் ஆன உடை
 210. மதகு - நீர்தேக்கப்பட்டுக் கட்டப்பட்டிருக்கும் இடம் 
 211. கிடுகு - பாய்போல் பின்னிய தென்னங்கிற்று 
 212. கறவை - பால் தரம் பசு 
 213. விட்டம் - வட்டத்தின் குறுக்களவு 
 214. நானிலம் - உலகம் 
 215. முண்டக மலரோன் - பிரம்மா 
 216. குரம்பு - வயல்வரம்பு 
 217. பாசடை - புசுமையான இலை 
 218. மதுரை நாயகன் - சிவபெருமான் 
 219. மாயோன் - திருமால்
 220. கனியிசைக் கிழவன் - பாணபத்திரன் 
 221. வேறல் - வெற்றி பெறுதல் 
 222. திரை - அலை 
 223. சென்னீர் - செல்கின்ற நீர் 
 224. கவல்கின்றான் - வருந்துகின்றான் 
 225. உழந்தும் - வருந்தியும் 
 226. ஆகுலன் - வீன் ஆரவாரம் 
 227. அரம்பை - வாழை 
 228. புயல் - மேகம் 
 229. திறம்புவதில்லை - மாறுவதில்லை
 230. உழவு - முரசு 
 231. கேணி - கிணறு 
 232. தொழுப - வணங்குபவர் 
 233. ஒம்புதல் - பாதுகாத்தல் 
 234. தீங்கனி - இனிய பழம் 
 235. எறு - உரம் 
 236. ஒள்ளியன் - மேன்மை உள்ளவன் 
 237. கால் - காற்று 
 238. கொண்டல் - மேகம் 
 239. மஞ்சு - மேகம்
 240. நீதகம் - வெள்ளம் 
 241. கமலம் - தாமரை 
 242. பந்தனை - ஆசை 
 243. பக்கணம் - தின் பண்டம் 
 244. அணியம் - நெருக்கம் 
 245. புல்லியர் - அறிவில்லாதவர் 
 246. அந்தகன் - பிறவிக்குருடன் 
 247. மெளலி - முடி, சடைமுடி 
 248. பிடறு - கழுத்து 
 249. பஃறி - படகு, ஒடம் 
 250. பெளவம் - கடல், உப்பு 
 251. துறக்கம் - தேவலோகம்

Tnpsc Shouters

Author & Editor

TNPSC Shouters is the premier online site for anyone who are preparing Government Exams.TNPSC Shouters was started in april 2015 as a Educational blog.We offers state-of- the art support to all the aspirants of TNPSC /Bank /Government exams.

0 comments:

Post a Comment