Friday, 3 June 2016

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 19-அறிஞர் அண்ணா

TNPSCSHOUTERS

TNPSC  MODEL QUESTIONS  IS UNDER THE SYLLABUS OF TNPSC GROUP 2 , TNPSC GROUP 2A. TNPSC GROUP 4, TNPSC GROUP 7 ,TNPSC VAO AND TNTET ,TRB EXAMS..

SEARCHING KEYWORD
 • TNPSC  STUDY MATERIALS   MODEL QUESTIONS 
 • TAMIL    MODEL QUESTIONS   PDF,
 • TNPSC   MODEL QUESTIONS  STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC  GROUP 2 STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS , 
 • TNPSC GROUP 2A      STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC GROUP 4    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS, 
 • TNPSC GROUP 7    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNPSC VAO    MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNTET   STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS
 •  TRB EXAMS     STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 19


பொதுத்தமிழ் - அறிஞர் அண்ணா

1. அறிஞர் அண்ணாவின் இயற்பெயர் - காஞ்சிபுரம் நடராஜன் அண்ணாத்துரை
2. அறிஞர் அண்ணா பிறந்த ஆண்டு - 1909
3. 1965-ல் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் மிகத்தீவிரமாக ஈடுபட்டவர் - அறிஞர் அண்ணா
4. மதராஸ் மாநிலம் என்றிருந்த சென்னை மாகாணத்தை தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றி தமிழக வரலாற்றில் நீங்கா இடம் பெற்றவர் - அறிஞர் அண்ணா
5. அறிஞர் அண்ணா இறந்த ஆண்டு - 1969
6. பத்திரிகைத்துறையிலும், அரசியலிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர் - அறிஞர் அண்ணா
7. அண்ணா இளங்கலை பயின்ற கல்லூரி - பச்சையப்பன் கல்லூரி, சென்னை
8. அண்ணா வெளிப்படுத்திய கோட்பாடு - ஒன்றே குலம், ஒருவனே தேவன்
9. அறிஞர் அண்ணா தமிழ்நாடு மாநில முதலமைச்சராக இருந்த ஆண்டு - 1967
10. 1968-ல் யேல் என்ற அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் அண்ணாவிற்கு வழங்கிய விருது - சுபப் பெல்லோசஷிப்
11. அரசியல் வாழ்க்கையை தவிர, நாடகங்களுக்கும், திரைபடங்களுக்கும் திரைக்கதைகள் எழுதும் திறமை படைத்தவர் - அறிஞர் அண்ணா
12. அறிஞர் அண்ணாவின் மிகச்சிறந்த நாவல் - வேலைக்காரி மற்றும் ஓர் இரவு
13. அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் நிறுவப்பட்ட இடம் - சென்னை
14. அறிஞர் அண்ணாவின் முதல் படமாக திரையிடப்பட்ட படம் எது - நல்லதம்பி
15. ஒரு மிகச் சிறந்த தமிழ் சொற்பொழிவாளராகவும், மேடைப் பேச்சாளராகவும் திகழ்ந்தவர் - அறிஞர் அண்ணா

SEARCHES RELATED TO TNPSC TEST 

 • TNPSC TEST QUESTIONS
 • TNPSC PRACTICE EXAM
 • TNPSC EXAM SOFTWARE
 • TNPSC GROUP2 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAMS
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER

SEARCHES RELATED TO TNPSC MODEL

 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAMINATION
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER 2014
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR GROUP 2
 • TNPSC MODEL TEST
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPERS
 • TNPSC EXAM QUESTION PAPERS
 • TNPSC MODEL ANSWER SHEET
 • TNPSC MODEL QUESTION


    

Thursday, 2 June 2016

TNPSC UNIT 1-IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 18-மரபியல் - மரபுப் பண்பு குறித்த அறிவியல்

TNPSCSHOUTERS

 • Scientific Knowledge and Scientific temper – Power of Reasoning – Rote Learning Vs Conceptual Learning – Science as a tool to understand the past, present and future.
 • Nature of Universe – General Scientific Laws – Mechanics – Properties of Matter, Force, Motion and Energy – Everyday application of the basic principles of Mechanics, Electricity and Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser, Electronics and Communications.
 • Elements and Compounds, Acids, Bases, Salts, Petroleum Products, Fertilizers, Pesticides.
 • Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms, Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene, Human diseases.
 • Environment and Ecology.

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 1 


பொது அறிவு - மரபியல் - மரபுப் பண்பு குறித்த அறிவியல்

1. DNA வில் இரண்டு இழைகள் (சங்கிலிகள்) உள்ளன எனக் கண்டறிந்தவர் - வாட்சன் மற்றும் கிரிக்
2. மனிதனில் எத்தனை மரபுக் குறைபாட்டு நோய்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன - 300க்கும் அதிகமான நோய்கள்
3. மனிதனில் மரபுப் பண்புகளைப் பற்றி அறிய உதவுவது - சந்ததி வழித் தொடர்
4. நடமாடும் மரபுப் பொருள் எனப்படுவது - டிரான்ஸ்போசான்கள்
5. குரோமோசோம்கள் 4 மற்றும் 5 (கேரியோடைப்பிங்) குரோமோசோம் தொகுப்பில் எந்தத் தொகுதியில் அமைந்துள்ளன - B தொகுதி
6. முதன் முதலில் ஜீனை குளோனிங் செய்து பெருக்கியவர்கள் - ஹெர்பர்ட் பேயர் மற்றும் ஸ்டேன்லி கோஹன்
7. மரபுப் பொறியியலில் Super Bugs என குறிப்பிடப்படும் உயிரிகள் - மரபு பொறியியல் பாக்டீரியங்கள்
8. சிக்கில் செல் (கதிர் அரிவாள்) இரத்தச் சோகை எதனால் ஏற்படுகிறது - உடற்குரோமோசோமில் உள்ள ஜீன் திடீர் மாற்ற விளைவால்
9. மனிதனில் உடற்குரோமோசோமில் காணப்படும் ஓங்கு ஜீனினால் ஏற்படும் நோய் - அண்டிங்ட்டன் கொரியா
10. இடியோகிராம் என்றால் என்ன - குரோமோசோம்களைக் குறிக்கும் படம்
11. அல்பினிசத்திற்கான காரணம் - மெலானின் இல்லாமை
12. எந்தப் புரோகேரியாட்டில் அதிக அளவு மரபியல் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது - எஸ்செர்சியா கோலை
13. மனிதனில், குரோமோசோம்கள் 6 முதல் 12 வரை, எந்த குரோமோசோம் தொகுதியில் உள்ளன - C தொகுதி
14. X குரோமோசோம் காணப்படும் குரோமோசோம் தொகுதி - தொகுதி - C
15. Y குரோமோசோம் காணப்படும் குரோமோசோம் தொகுதி - தொகுதி - Y

Wednesday, 1 June 2016

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 17

TNPSCSHOUTERS

TNPSC  MODEL QUESTIONS  IS UNDER THE SYLLABUS OF TNPSC GROUP 2 , TNPSC GROUP 2A. TNPSC GROUP 4, TNPSC GROUP 7 ,TNPSC VAO AND TNTET ,TRB EXAMS..

SEARCHING KEYWORD
 • TNPSC  STUDY MATERIALS   MODEL QUESTIONS 
 • TAMIL    MODEL QUESTIONS   PDF,
 • TNPSC   MODEL QUESTIONS  STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC  GROUP 2 STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS , 
 • TNPSC GROUP 2A      STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC GROUP 4    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS, 
 • TNPSC GROUP 7    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNPSC VAO    MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNTET   STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS
 •  TRB EXAMS     STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS


TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 17


1. அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டி என்ற பாக்டீரியாவின் செயலால்.............தயாரிக்கப்பட்டது?.
(A) காபி
(B) பால்
(C) வினிகர்
(D) நைட்ரஜன்
Answer: (C) வினிகர்
2. பிரவுன் ஆல்காவிலிருந்து கிடைப்பது............அமிலம்?
(A) அல்ஜினிக்
(B) ஆக்சாலிக்
(C) அசிட்டிக்
(D) லாக்டிக்
Answer: (A) அல்ஜினிக்
3. ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் நைகர் என்ற பூஞ்சையின் நொதித்தல் செயலால் தயாரிக்கப்படும் அமிலம்?
(A) அல்ஜினிக்
(B) ஆக்சாலிக்
(C) அசிட்டிக்
(D) லாக்டிக்
Answer: (B) ஆக்சாலிக்

4. சிறந்த ஒரு செல் புரத ஊட்டப்பொருள்? 
(A) குளோரெல்லா
(B) ஸ்பைரிலினா
(C) பாசில்லஸ் மெகாதிரியம்
(D) அ மற்றும் ஆ
Answer: (D) அ மற்றும் ஆ 5. பாக்டீரியாவினால் நெல்லுக்கு வரும் நோய்?
(A) டிக்கா
(B) பாக்டீரியல் பிளைட்
(C) வெப்பநோய்
(D) கேன்கர்
Answer: (B) பாக்டீரியல் பிளைட்
6. டிக்கா நோய் பூஞ்சைகளால் இத்தாவரத்திற்கு ஏற்படும்?
(A) நெல்
(B) உருளை
(C) வேர்கடலை
(D) புகையிலை
Answer: (C) வேர்கடலை
7. விலங்கியல் தத்துவம் என்ற நூலை வெளியிட்டவர்?
(A) சார்லஸ் டார்வின்
(B) ஆகஸ்ட் வீஸ்மேன்
(C) மெக்டுகால்
(D) ஜீன் பாப்ஸ்து லாமார்க்
Answer: (D) ஜீன் பாப்ஸ்து லாமார்க்

8. ............அடர்த்தியாக வளரும் நிலை நீர் மலர்ச்சி எனப்படும்?
(A) பூஞ்சை
(B) ஆல்கா
(C) பாக்டீரியா
(D) வைரஸ்
Answer: (B) ஆல்கா
9. பூமியில் மனிதர்களின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அனைத்து வளங்களும் உள்ளன ஆனால் மனிதனின் பேராசைகளைப்பூர்த்தி செய்ய அல்ல என்று கூறியவர்?
(A) மகாத்மா காந்தி
(B) புத்தர்
(C) நேரு
(D) தாகூர்
Answer: (A) மகாத்மா காந்தி

10. ...............உயிரியல் ஆய்வுக் கருவியாக பயன்படுகிறது? 
(A) பாக்டீரியா
(B) வைரஸ்
(C) பூஞ்சை
(D) ஆல்கா
Answer: (B) வைரஸ்SEARCHES RELATED TO TNPSC TEST 

 • TNPSC TEST QUESTIONS
 • TNPSC PRACTICE EXAM
 • TNPSC EXAM SOFTWARE
 • TNPSC GROUP2 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAMS
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER

SEARCHES RELATED TO TNPSC MODEL

 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAMINATION
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER 2014
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR GROUP 2
 • TNPSC MODEL TEST
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPERS
 • TNPSC EXAM QUESTION PAPERS
 • TNPSC MODEL ANSWER SHEET
 • TNPSC MODEL QUESTION