Type Here to Get Search Results !

சர்வதேச மனம் உடல் ஆரோக்கிய தினம் 2024 / INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024

 • சர்வதேச மனம் உடல் ஆரோக்கிய தினம் 2024 / INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: சர்வதேச மனம்-உடல் ஆரோக்கிய தினம், உடல்நலம் மற்றும் மகிழ்ச்சியில் மனம்உடல் இணைப்பின் தாக்கத்தைக் கொண்டாடும் வகையில் ஜனவரி 3 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.
 • ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வுக்கான நினைவாற்றல், தியானம் மற்றும் சுய-கவனிப்பு போன்ற முழுமையான நடைமுறைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
 • தனிப்பட்ட தேவைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப ஆரோக்கிய உத்திகளை வடிவமைக்க ஊக்குவிக்கிறது.
 • மனம், உடல் மற்றும் ஆன்மாவை ஒத்திசைக்க, சீரான மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
 • முழுமையான ஆரோக்கியத்தை அடைவதில் நேர்மறையான மனநிலை, நோக்கம் மற்றும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வின் பங்கை வலியுறுத்துகிறது.
 • ஜனவரி 3 மன மற்றும் உடல் நலத்தின் பின்னிப்பிணைந்த இயல்பின் கொண்டாட்டத்தைக் குறிக்கிறது, சமநிலையான மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட முழுமையான நடைமுறைகளை ஊக்குவிக்கிறது.

சர்வதேச மனம்-உடல் ஆரோக்கிய நாள் வரலாறு

 • சர்வதேச மனம் உடல் ஆரோக்கிய தினம் 2024 / INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: மனம்-உடல் இணைப்பின் ஆரோக்கியத்தின் தாக்கத்தை கொண்டாட சர்வதேச மனம்-உடல் ஆரோக்கிய தினம் நிறுவப்பட்டது.
 • முழுமையான நல்வாழ்வு நடைமுறைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
 • ஆயுர்வேதம் மற்றும் பாரம்பரிய சீன மருத்துவம் போன்ற பண்டைய சிகிச்சை முறைகளை அங்கீகரிக்கிறது.
 • மாற்று சிகிச்சை முறைகளின் பரிணாமத்தை காட்டுகிறது: ஹோமியோபதி, ஹைட்ரோதெரபி, சிரோபிராக்டிக்.
 • ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தில் நோக்கம், ஆன்மீகம் மற்றும் உணர்ச்சிகளின் பங்கை ஒப்புக்கொள்கிறது.
 • அதிகம் விற்பனையாகும் எழுத்தாளரும் மனம்-உடல் ஆரோக்கிய நிபுணருமான ஜெய ஜெய மைராவால் நிறுவப்பட்டது.
 • ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 3 ஆம் தேதி உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
 • சர்வதேச மனம்-உடல் ஆரோக்கிய தினம் ஆரோக்கியத்தில் மனம்-உடல் உறவின் தாக்கத்தை நினைவுகூரும், வரலாற்று மற்றும் நவீன முழுமையான நடைமுறைகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் ஒவ்வொரு ஜனவரி 3 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது.

சர்வதேச மனம்-உடல் ஆரோக்கிய தினம் என்றால் என்ன?

 • சர்வதேச மனம் உடல் ஆரோக்கிய தினம் 2024 / INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: சர்வதேச மனம்-உடல் ஆரோக்கிய தினம், ஜனவரி 3 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது, மன மற்றும் உடல் நலனுக்கு இடையிலான சிக்கலான இடைவினையை அங்கீகரிக்கிறது. 
 • ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் மற்றும் உயிர்ச்சக்திக்காக மனம், உடல் மற்றும் ஆவிக்கு இடையே இணக்கமான சமநிலையை அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, நினைவாற்றல், தியானம் மற்றும் நேர்மறையான பழக்கவழக்கங்கள் போன்ற முழுமையான நடைமுறைகளை இது ஊக்குவிக்கிறது. 
 • இந்த நாள் உணர்வுகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை தேர்வுகள் நம் நல்வாழ்வில் ஏற்படுத்தும் ஆழமான தாக்கத்தை நினைவூட்டுகிறது, முழுமையான ஆரோக்கியத்தை நோக்கி பயணிக்க தனிநபர்களை ஊக்குவிக்கிறது.

முக்கியத்துவம்

 • சர்வதேச மனம் உடல் ஆரோக்கிய தினம் 2024 / INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: சர்வதேச மனம்-உடல் ஆரோக்கிய தினம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் இது உடல் ஆரோக்கியத்தில் மன மற்றும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வின் ஆழமான தாக்கத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. 
 • மனதுக்கும் உடலுக்கும் இடையே உள்ள சிக்கலான தொடர்பை உணர்ந்து, இந்த நாள் முழுமையான நடைமுறைகளை ஊக்குவிக்கிறது, நேர்மறையான மனநிலையை வளர்க்கிறது. 
 • இந்த இணைப்புகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஊக்குவிப்பதன் மூலம், தனிப்பட்ட அணுகுமுறைகள் மூலம் அவர்களின் நல்வாழ்வுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க இது தூண்டுகிறது, இறுதியில் மிகவும் சமநிலையான மற்றும் நிறைவான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும்.


சர்வதேச மனம் உடல் ஆரோக்கிய தினம் 2024 தீம்

 • சர்வதேச மனம் உடல் ஆரோக்கிய தினம் 2024 / INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: சர்வதேச மன உடல் ஆரோக்கிய தினம் 2024 தீம் "முழுமையான ஆரோக்கியம்: மனம், உடல் மற்றும் ஆன்மா".

ENGLISH

 • INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: International Mind-Body Wellness Day is Observed on January 3, celebrating the mind-body connection's impact on health and happiness. Highlights holistic practices like mindfulness, meditation, and self-care for overall well-being.
 • Encourages tailoring wellness strategies to individual needs and beliefs. Aims to harmonize the mind, body, and soul, promoting a balanced and healthy lifestyle. Emphasizes the role of positive mindset, purpose, and emotional well-being in achieving holistic health.
 • January 3 marks a celebration of the intertwined nature of mental and physical well-being, inspiring personalized holistic practices for a balanced and healthy life.

International Mind-Body Wellness Day History

 • INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: International Mind-Body Wellness Day is established to celebrate mind-body connection's impact on health.
 • Aims to raise awareness about holistic well-being practices. Recognizes ancient healing systems like Ayurveda and Traditional Chinese Medicine. Showcases evolution of alternative healing methods: homeopathy, hydrotherapy, chiropractic.
 • Acknowledges role of purpose, spirituality, and emotions in overall health. Founded by bestselling author and mind-body wellness expert Jaya Jaya Myra. Celebrated annually on January 3, observed globally.
 • International Mind-Body Wellness Day commemorates the influence of the mind-body relationship on health, incorporating historical and modern holistic practices, and is observed every January 3rd.

What is International Mind-Body Wellness Day?

 • INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: International Mind-Body Wellness Day, observed on January 3rd, recognizes the intricate interplay between mental and physical well-being. 
 • It promotes holistic practices, such as mindfulness, meditation, and positive habits, aiming to achieve a harmonious balance between mind, body, and spirit for enhanced overall health and vitality. 
 • This day serves as a reminder of the profound impact that emotions, beliefs, and lifestyle choices have on our well-being, encouraging individuals to embark on a journey towards holistic wellness.

Significance 

 • INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: International Mind-Body Wellness Day holds significance as it sheds light on the profound impact of mental and emotional well-being on physical health. 
 • Recognizing the intricate connection between mind and body, this day encourages holistic practices, fostering a positive mindset, purpose-driven living, and self-care. 
 • By promoting awareness of these links, it inspires individuals to prioritize their well-being through tailored approaches, ultimately leading to a more balanced and fulfilling life.

International Mind Body Wellness Day 2024 Theme

 • INTERNATIONAL MIND BODY WELLNESS DAY 2024: International Mind Body Wellness Day 2024 Theme is “Holistic Wellness: Mind, Body, and Soul”.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel