டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகள் 2020 / DIGITAL INDIA AWARDS 2020

  • புதுமையான டிஜிட்டல் தீர்வுகளை முன்னிறுத்தி அவற்றை அனைத்து அரசு நிறுவனங்களும் பின்பற்றுவதை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு, டிஜிட்டல் இந்தியா விருதுகள் இந்திய தேசிய இணையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளன.
  • சுகாதாரம், தொழிலாளர், நிதி, சமூக நீதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் போன்ற துறைகளில் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும்பொருட்டு, விரிவான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை உபயோகிப்பதில் முன்னோடி முயற்சிகளைகொண்டுள்ள மாநிலம் மற்றும்யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இவ்விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
  • நம்பிக்கை இணையம், இயந்திர கற்றல், செயற்கை நுண்ணறிவு, பல்பொருள் இணையம், இயற்கை மொழி செயலாக்கம், குரல் பயனர்இடைமுகம், பெரிய தரவு மற்றும்பகுப்பாய்வு, மெய்நிகர் உண்மை போன்ற வளர்ந்துவரும் தொழில்நுட்பங்களும் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன.
  • இந்நிலையில், 'டிஜிட்டல் ஆளுமையில் சிறந்த மாநிலம்' என்ற பிரிவில் 'டிஜிட்டல் இந்தியா- 2020 தங்க விருதை' இந்த ஆண்டு தமிழகம் பெற்றுள்ளது. 

0 Comments