TNPSC GROUP 4 STUDY MATERIALS

TNPSC GROUP 4 EXAM GUIDE BOOK PRICE RS 700
CONTACT 9698271399
MAIL ME : TNPSCSHOUTERS@GMAIL.COM

ALL MATERIALS IN TAMIL LANGUAGE ONLY


A


அனைவருக்கும் வணக்கம்,  எங்கள் தளத்தில் உள்ள  பொது தமிழ் TNPSC பொது அறிவியல் மற்றும், HISTORY AND CULTURE OF INDIA வரலாறு , INDIAN NATIONAL MOVEMENT, புவியியல் GEOGRAPHY POLITICAL,INDIAN ECONOMICS  புத்தக்களை   வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தி உங்களது  EMAIL மூலம் SOFT COPY ஆக  பெற்று கொள்ளலாம்

PRICE RS 700
PAYMENT MODE RS 700

ALL MATERIALS IN TAMIL LANGUAGE ONLY           

CLICK HERE FOR   ONLINE PAYMENT
 
OFFLINE MODE :
அனைவருக்கும் வணக்கம்,  எங்கள் தளத்தில் உள்ள  GROUP 4 EXAM புத்தக்களை   வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தி உங்களது  EMAIL மூலம் SOFT COPY ஆக  பெற்று கொள்ளலாம்

     NAME :  MR. SATHAM HUSSAIN M
  A/C NO. :  00000033476794994
 STATE BANK OF INDIA, NAGAL NAGAR, DINDIGUL.
    IFSC CODE :  
SBIN0015633
    MICR CODE : 
625002071
      BRANCH : NAGAL NAGAR
PH : 9698271399 or 9698694597
அவ்வாறு பணம் செலுத்திய நபர்கள் பணம் செலுத்திய விபரத்தை 9698271399 or 9698694597  என்ற எண்ணில் தெரிவித்தால் TNPSC GROUP 4 EXAM புத்தக்களை உங்களது EMAIL மூலம் SOFT COPY ஆக பெற்று கொள்ளலாம். நன்றி!
TNPSC GROUP 4 STUDY MATERIALS DETAILS :

MATERIALS

NO OF PAGES

DETAILS

GENERAL TAMIL
இலக்கணம் ,  இலக்கியம் ,தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டும்,இலக்கண குறிப்பு ,அருஞ்சொல் பொருள்,அடைமொழியால்  குறிக்கப் பெறும்நூல்,ஒரே எழுத்து பல பொருள்,நூல் நூலாசிரியர்,மரபுச்சொல்.


190


TNPSC SCIENCE
இயற்பியல் ,வேதியியல் ,விலங்கியல் ,தாவரவியல்


200


TNPSC GEOGRAPHY
தமிழ்நாடு,புவியியல் ,இந்தியா


90


TNPSC HISTORY AND CULTURE OF INDIA
சிந்து முதல் மராத்தியர் வரை,ஐரோப்பியர்கள் முதல் இன்று,தென்னிந்திய அரசுகள்,சமூகசமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்தலைவர்களும் தொடர்புடைய பத்திரிகைகளும்
150


TNPSC INDIAN NATIONAL MOVEMENT : 
இ்ந்திய சுதந்திர வரலாறு,இந்திய தேசிய இயக்கம்
காந்தி காலம்1917 – 47,தமிழகத்தின் விடுதலை பங்கு

40


TNPSC POLITICAL SCIENCE
இந்திய அரசியலமைப்புஇந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பியல்புகள்,அடிப்படை உரிமைகள் கடமைகள்,அரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்,அரசியல் அமைப்புத் திருத்தச்சட்டம்.மத்திய  மாநில நிர்வாகம் ,பாராளுமன்றம்,சுதந்திரமான நீதித்துறை
அரசியல் அமைப்புத் திருத்தச் சட்டம்,பகுதிகள் , Parts/அட்டவணைஅரசு நெறிமுறைக் கோட்பாடுகள்60


TNPSC ECONOMIC
தேசிய வருமானம்,திட்டமிடுதல்,இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்,வேளாண்மை,தொழில்கள்
வங்கியியல்,60

UnitI

General science :

Physics :
Universe General Scientific laws‐Scientific instruments‐Inventions and discoveries‐National scientific laboratories‐Science glossary‐Mechanics and properties of matter‐Physical quantities, standards and units‐Force, motion and energy‐electricity and Magnetism ‐Heat, light and sound‐Atomic and nuclear physics.

Chemistry : 
Elements and Compounds‐Acids, bases and salts‐Oxidation and reduction‐Chemistry of ores and metals‐Carbon, nitrogen and their compounds‐Fertilizers, pesticides, insecticides

Botany :
Main Concepts of life science‐The cell‐basic unit of life‐Classification of living organism‐Nutrition and dietetics‐Respiration

Zoology :
Blood and blood circulation‐Endocrine system‐Reproductive system‐Genetics the science of heredity‐Environment, ecology, health and hygiene, Bio‐ diversity and its conservation‐Human diseases, prevention and remedies‐Communicable diseases and noncommunicable
diseasesUnit  II.

Current Events

History Latest diary of events – National‐National symbols‐Profile of States ‐Eminent persons & places in news‐Sports & games‐Books & authors ‐Awards & honours‐Latest historical events‐‐India and its neighbours ‐ Appointments‐who is who? Political Science Problems in conduct of public elections‐ Political parties and political system in India‐ Public awareness & General administration ‐ Role of Voluntary organizations & Govt.,‐Welfare oriented govt. schemes, their utility‐Geography Geographical landmarks‐Policy on environment and ecology‐ EconomicsCurrent socio‐economic problems New economic policy & govt. sector Science Latest inventions on science & technology Latest discoveries in Health Science Mass media & communication

Unit III. Geography

Earth and Universe‐Solar system‐Atmosphere hydrosphere, lithosphere‐Monsoon, rainfall,
weather and climate‐Water resources ‐rivers in India‐Soil, minerals & natural resources‐Natural vegetation‐Forest & wildlife‐Agricultural pattern, livestock & fisheries‐ Social geography– population‐density and distribution‐Natural calamities – disaster management‐Unit IV. History and culture of India

South Indian history‐Culture and Heritage of Tamil people‐‐Advent of European invasion‐Expansion and consolidation of British rule‐Effect of British rule on socio‐economic factors‐Social reforms and religious movements‐India since independence‐Characteristics of Indian culture42 Unity in diversity –race, colour, language, custom‐India‐as secular state‐Organizations for fine arts, dance, drama, music‐Growth of rationalist, Dravidian movement in TN‐Political parties and populist schemes‐ Prominent personalities in the various spheres – Arts, Science, literature and Philosophy – Mother Teresa, Swami Vivekananda, Pandit Ravishankar , M.S.Subbulakshmi, Rukmani Arundel and J.Krishnamoorthy etc.


UNIT V. INDIAN POLITY

Constitution of India‐ Preamble to the constitution‐ Salient features of constitution‐ Union, State and territory ‐ Fundamental rights‐ Fundamental duties‐ Human rights charter‐ Union
legislature – Parliament‐ State executive‐. State Legislature – assembly‐ Status of Jammu & Kashmir‐. Local government – panchayat raj – Tamil Nadu‐ Judiciary in India – Rule of law/Due process of law‐ Indian federalism – center – state relations‐ Emergency provisions‐ Elections ‐ Election Commission Union and State‐ Amendments to constitution‐ Schedules to constitution‐Administrative reforms & tribunals‐ Corruption in public life‐ Anti‐corruption measures – Central Vigilance Commission, lok‐adalats, Ombudsman, Comptroller and Auditor General of India‐ Right to information ‐ Central and State Commission‐ Empowerment of women.


UNIT VI. INDIAN ECONOMY

Nature of Indian economy‐ Five‐year plan models‐an assessment‐Land reforms & agriculture‐Application of science in agriculture‐Industrial growth‐Role of public sector & disinvestment‐Development of infrastructure‐ National income Rural welfare oriented programmes‐ Social sector problems – population, education, health, employment, poverty‐ HRD – sustainable economic growth‐ Economic trends in Tamil Nadu ‐ Energy Different sources and development‐Finance Commission ‐ Planning Commission‐ National Development Council


UNIT VI. INDIAN NATIONAL MOVEMENT
Early uprising against British rule‐1857 Revolt‐ Indian National Congress‐Emergence of national leaders‐Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji‐Growth of militant movements ‐Communalism led to partition‐Role of Tamil Nadu in freedom struggle ‐ Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar& Others‐Birth of political parties /political system in India since independence

UNIT VII. APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS
Conversion of information to data‐‐Collection, compilation and presentation of data Tables,
graphs, diagrams‐Analytical interpretation of data ‐Simplification‐Percentage‐Highest Common Factor (HCF)‐Lowest Common Multiple (LCM)‐Ratio and Proportion‐Simple interest‐Compound interest‐Area‐Volume‐Time and Work Decision making and problem solving‐Logical Reasoning‐Puzzles‐Dice‐Visual Reasoning‐Alpha numeric Reasoning‐Number Series‐ Logical Number/Alphabetical/Diagrammatic Sequences

1 comments:

  1. GOOD MATERIAL FOR TNPSC GROUP 4 EXAMS,,{ TAMIL MEDIUM STUDENTS..THANK U SIR...!!

    ReplyDelete