HOW TO PREPARE FOR TNPSC EXAMINATION

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் குருப் 2, குருப் 2A, VAO தேர்ச்சி பெற்ற அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இந்த பதிவை இடுகிறேன் .முதலில் ஏதேனும் ஒரு தேர்வுக்கு மட்டும் உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள் TNPSC தேர்வுக்கு 3 மாதம் படிப்பதுவங்கி தேர்வுக்கு {BANK EXAM} மூன்று மாதம் படிப்பதுபின் SSC EXAM க்கு படிப்பது இவற்றை தவிருங்கள். ஏனெனில் ஒவ்வொரு தேர்வும் ஒவ்வொரு அணுகு முறையை கொண்டது. ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் போக்கு வேண்டாம். அது வெற்றி காலத்தை அதிகப்படுத்தும். வயதும் வீணாகும்லட்சக்கணக்கான போட்டியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்து விடுங்கள். அது நமக்கு நம்பிக்கை தளர்ச்சி யை ஏற்படுத்தும். ஐந்து விரல்களும் ஒன்று போல் இல்லை என்பதை மனதில் வையுங்கள் .But before we start, here are 3 Mantras for you to keep in mind:
 • If you are a student who has studied in an average rated Schools, Arts & Science, Engineering college in your under graduation like SSLC, HSC, B.SC, BE/B.Tech and always criticized and cribbed about your college, THIS IS YOUR OPPORTUNITY! Give it a good shot and prove your worth by cracking TNPSC.
 •  TNPSC is based on scoring well in a single exam and provides you an open ground to compete. You can beat the applicants from top coaching centers with your efforts.
 • Don't feel depressed if near and dear ones don’t consider you worthy of cracking TNPSC.  If you really want to do it, DO IT. And if you doubt yourself please drop the plan to appear in TNPSC and find some other option that fascinates you. 
1.THE FIRST LEAP!
Firstly, start believing that TNPSC is your goal. Till the time you don’t really believe that TNPSC is your GOAL all the planning and management will turn up to be waste. The first step would be to ensure that you have read all the information about the exam, its pattern, eligibility, syllabus etc.
Make up your mind for the preparation. This seems like a light statement but merely reading the preparation strategies would get the exam moralities clear for you. What we are discussing with you here in this article has to be implemented with whole hearted efforts.
If you are currently pursuing your qualifying degree/recently completed it, you are already in touch with the study environment and concepts & topics. Use it to your advantage.

2. USE PROPER RESOURCES AND BOOKS
Selection of books is very crucial. Ensure you have opted for the right books and material. Consult with the faculty at your coaching institute or college for the same as well.
Buy previous year question papers with solutions so that you have a proper understanding about the paper pattern. Ensure that you completely solve the previous year questions properly. Since TNPSC comes with the new syllabus pattern for the first time, you need to refer to the old pattern resources at the moment for previous year analysis.
MUST READ IT : RECOMMENDED BOOK LIST FOR TNPSC EXAM  

3.PLAN YOUR STUDY WELL


TNPSC covers the syllabus of roughly 6th to 12th standard and some other books. so some subjects have a higher weight age than the others.
Keep the syllabus of TNPSC handy and plan your timetable as per the syllabus only. Keep in mind that even if a subject has lower weight age compared to others, it also contributes to the question paper.
MUST READ IT : 6TH TO 12TH SAMACHEER KALVI TNPSC TET NOTES PDF

4. MANAGE THE SYLLABUS AND TOPICS
Never have the mindset of ignoring some specific subjects completely. The moment you build this negative mindset you will not be able to cover these subjects till the end. Do a realistic allocation of time for each subject. You need to cover each topic thoroughly because the syllabus is huge and questions can be asked from anywhere.
5. MAKE CONCISE NOTES AND READY TO REVISE MATERIAL
Always keep short notes of each chapter which you can revise often. They will be very helpful in the last 30 days when revising directly from the book would be difficult.
You may follow it the way you want- underlining the important details, highlighting the key points, having a separate notebook for key information and formula, making flash cards for formula and key points, short forms or remembering the details with the initials of a song or any other new way which makes you learn the topics well!

6. TEST YOURSELF FREQUENTLY!


Once you cover a topic/subject, refer to the TNPSC previous year papers and check your level to know where you stand. Don’t refer to solutions after one failed attempt. Give 2-3 attempts before you decide to refer to the solutions.
If you feel some topics are still weak and can be improved with revision don’t ignore it. Prepare yourself in the best way for those tough 3 hours in the exam hall.
MUST READ IT: TNPSC GROUP 2 MODEL QUESTIONS  ] 

NEW குரூப் 2 தேர்விற்கென பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட வினா விடைகள்... [ 4000 வினா - விடைகள் ] FREE

 1. தமிழ் - 2000 வினா விடைகள்..
 2. வரலாறு - 500 வினா விடைகள்..
 3. அரசியல் அறிவியல் - 500 வினா விடைகள்..
 4. அறிவியல் - 500 வினா விடைகள்..
 5. புவியியல் - 500 வினா விடைகள்.
FREE TNPSC குரூப் 2 தேர்விற்கென பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட வினாவிடைகள் CLICK HERE  

7. ANALYZE WHERE YOU STAND-MOCK TESTS     
If you have enrolled for some Test Series, it will help you to have a regular check mechanism of where you stand. This will be self-analysis and will help you to know the areas that demand more efforts.
If you have not enrolled for any test series with an institute you may apply for the same online or purchase a book/CD/DVD for self-practice. Be honest to yourself because if you are doing it at home you are not being proctored. You may ask your parents to ensure you have a peaceful silent environment for the test.
Analyze your performance in mock tests such that you  understand the topics you were not able to attempt or those that consumed a lot of your time.
FREE ONLINE TEST : TNPSC DAILY TEST

8. COMPLETE THE PREPARATION ON TIME
One of the very important things is to ensure that you complete your syllabus on time. Avoid being in a situation where you miss some chapters or a subject completely. Plan your studies accordingly and time it well.
Ensure that you complete your syllabus at least 45 days before. Start solving sample papers and appearing in Mock Examination frequently in this period. Ensure you revise all your topics in the first 30 days of this 45 Day timeline. In the last 15 days solve TNPSC previous year questions and attempt more mock papers.
பொது அறிவுக்கு ஒரு நாளைக்கு 4 மணிநேரம் தமிழ் பகுதிக்கு 5 மணிநேரம் கணிதம் பகுதிக்கு 1 மணிநேரம் ,செய்திதாளுக்கு 1 மணிநேரம் ஒதுக்குங்கள் }

9. TIME MANAGEMENT-THE SUCCESS MANTRA:
Time Management sounds like an easy task but is very complex. Have you made timetables in the past? And how many times did you strictly followed them? If your answer is NO, given below are some points to understand how to do plan properly for TNPSC.
Make a month-wise plan on what topics you will be covering and when. If you have joined some coaching institute, they will give you a schedule as well. You can plan as per the same too.
If you have not joined any classes, there is nothing to panic. Make your own plan. If you want to ensure you are doing it right or just to make yourself feel better, discuss it with friends who have joined some coaching and compare the same.
Make a daily timetable. And paste it on the wall exactly in front of the table you study. Now that you have made a timetable, ensure you follow it.


READ IT 

10.CUT OFF TIME FROM LESS IMPORTANT ACTIVITIES
Figure out the less needed activities. They may be sleeping overtime, TV, internet, partying etc. It’s okay to skip these activities or reduce the time you invest in them for the goal you are working for.Stop using the internet beyond the limit. 2 hours are more than sufficient to track any exam updates, surf internet, use Facebook or for other recreational activities. Also, It’s not a rule to watch a movie every weekend! If you have that habit, put a pause on  it for this year. It will give you proper time to manage your studies.

Mark the words: 
It is not tough to crack TNPSC! All you need is a certain level of commitment and dedication. Give TNPSC Preparation your best attempt. We wish you good luck.

தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்தக் கூலி தரும்
திருவள்ளுவர்

2 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Thanks for sharing preparation tips for TNPSC exam! Your blog has updated data which is given in a unique manner & it will be useful for students who needs guidance to get good marks in TNPSC Exam.
  Keep on sharing!

  ReplyDelete